White Rain: Minae Kim & Soon-Hak Kwon

2 June - 12 July 2012